Toradh Gaelic Films DVD

£8.00

DVD of Gaelic Films and plays from the Hebrides, Uig Media, Scripts by Eric J MacDonald

Description

DVD le toradh na deilbh cluich agus fiolmaichean a rinn am buidhean coimhearsnachd Cabraich thairis air ochd bliadhna. Filmed and available from Uig Media.

Taigh a Mhùirt (E.I Dòmhnallach) Fiolm goirid Tha na polais a lorg nighean òg ach dè                    tha dol san t-seada? An Cleasaiche Alasdair MacIll Fhinnein

Gealladh a’ Bhàrd (Documentary ) Pèigi Oighrig Nic a Ghobhainn far a Cnìop, ag innse mar          a fhuair i gìt a’ bhàrdachd bho bràthair a sheanair, ‘s e air leabaidh a bhàis.

Leabhar na Beatha: (E.I Dòmhnallach) Fiolm goirid Saighdear òg a falbh dhan chogadh.Na cleasaichean òga Sean MacLeòid, Aileen Nic Ille Fhinnein agus Iain MacIomhair agus  an cleasaiche nach eil cho òg, a chur uidhir ri dràma na Gaidhlig thairis air na 50                     bliadhna mu dheireadh Deirdre NicDhòmhnaill.

Le bàrdachd a sgrìobh Dòmhnall MacIomhair à Cradhlastadh Uig Do Lorgan air an Traigh air aithris le Eòghainn MacFhionnghain à Eadar Dha Fhaodhal .

Fios Fithich:  (E.I Dòmhnallach) Fiolm goirid. Beachd air mar a thàinig na Fir Taileisg a d’Uig        agus ’s e Iain MacIomhair far a Cnìop fear na monadh.

Smuaintean:  (K.Stringer) Peucaidhean na h-Oige An Cleasaiche Alasdair Mac Ill Fhinnein            agus Iain MacIomhair.

Taigh Dhè (Documentary) Eaglais Baile na Cille, an Uig. An 1829 bha 1,000 de         choimhthional anns an eaglais. An 2012 tha i fàs. Thathas ga reic air a’ mhargaid.

Fo Sgàile Suainabhal (Eric I Dòmhnallach) Tè a fhuair a ciad cosnadh anns a’ Luidse. Ach eil fhios dè na rudan a chunnaic iad? Dealbh cluich aon guthach Magaidh Nic a’ Ghobhainn

Coinneach Tarmod mo Dhuine (Alasdair Caimbeul) Clàradh dealbh cluich a chaidh gu                   deich buidhnean coimhearsnachd 2014-15. Tè a thoirt iomradh air na thachair air             mointeach Bharbhais. Dealbh cluich aon guthach Magaidh Nic a’ Ghobhainn

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Toradh Gaelic Films DVD”

Your email address will not be published.