Traghadh ‘s Lionadh bardachd Gaidhlig as An Taigh Ceilidh 2023

£7.00

Description

Gaelic poetry from a community of native Gaidhlig writers, living in the Isle of Lewis. This collection came from poetry read at events in An Taigh Ceilidh, Stornoway 2023. An Taigh Ceilidh is a Social Enterprise.

Àrd Amas An Taigh Cèilidh 

 A bhith nar:

  • Nar n-àite beòthail, sòisealta far am bi a’ chòimhearsnachd Ghàidhlig agus an fheadhainn aig a bheil ùidh ann an dualchas na Gàidhlig a’ cruinneachadh.
  • Nar “taigh-tasgaidh” de dhualchas a bhios a’ brosnachadh agus ag aithris cultar agus dualchas Leòdhais, agus le daoine aig cridhe sin.
  • A’ neartachadh na dàimhean agus a’ mhisneachd am measg luchd-labhairt na Gàidhlig de gach ìre agus a bhith a’ sealltainn luach na Gàidhlig mar phàirt riatanach de dh’Alba
  • A’ cur ri Steòrnabhagh agus Eilean Leòdhais mar àite tarraingeach cultarail, a’ fàgail gu bheil am baile a’ tàladh dhaoine agus a’ cumail sluagh.
  • A’ coimhead ri prìomhachasan Plana Nàiseanta na Gàidhlig agus Plana Nàiseanta nan Eilean a thaobh cultair, cànain, foghlaim, coimhearsnachd, agus eaconomaidh

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Traghadh ‘s Lionadh bardachd Gaidhlig as An Taigh Ceilidh 2023”

Your email address will not be published. Required fields are marked *