About Us at Gaelic Hebrides

Tha ar dachaigh às na h-Eileanan an Iar, an Alba, luma-lan de d’ òrain, ceòl agus eòlas a thàinig à croitearachd, iasgach agus dòigh beatha nam eilean. Tha grunn againn ’g obair gu saor thoileach a luib seanchas, bàrdachd, deilbh cluich agus a tasgadh an fhiosrachadh ann an dòigh a tha goireasach ga daoine bho air feadh an t-saoghal.

Advance your Gàidhlig learning by exploring the rich traditions and unique customs of the Outer Hebrides, through conversation, stories and song. Magaidh Smith, a Gàidhlig tutor for over 20 years, is an independent researcher and collaborates on community projects to preserve our island identity and language.